Az AIRSTOP.CZ, s.r.o. társaság általános üzleti feltételei

AIRSTOP.HU

AIRSTOP.CZ, s.r.o.

utazásközvetítő iroda

Lublanska 40

120 00 Praha 2

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Az AIRSTOP.CZ, s.r.o., Cégjegyzékszám: 273 74 513 (a továbbiakban „közvetítő”) egy utazásközvetítő iroda, amely utazási irodák – utazásszervezők, vagy más személyek (a továbbiakban: „szervező”) által nyújtott szervezett utak, szállás és/vagy más idegenforgalmi szolgáltatások (pl. utazási biztosítás értékesítése, parkolóhely biztosítása, repülőjegy foglalása) (a továbbiakban „szolgáltatás”) közvetítésével foglalkozik A közvetítő a szolgáltatások értékesítését a szervezőkkel kötött szerződések alapján végzi, amelyek értelmében a közvetítő jogosult a szervező nevében a szervező által szervezett utakra és nyújtott egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötni (a továbbiakban: „utazási szerződés”) és a szolgáltatások megállapodott árát beszedni.

A közvetítő jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) a következőket szabályozzák: i. azon feltételek, amelyek mellett a közvetítő a szervező által kínált szolgáltatások értékesítését közvetíti (az utazási szerződés megkötése); ii. a szolgáltatás megrendelése során követendő eljárás; iii. a szervező és az ügyfél közötti utazási szerződés létrejöttének és megszűnésének feltételei, mely szerződés tárgyát a szervező által nyújtott, az ügyfél által kiválasztott és az utazásra szóló jelentkezési lapon (a továbbiakban: „jelentkezési lap”) feltüntetett szolgáltatások képezik a szervező által megadott feltételek szerint.

A közvetítő és az ügyfél jogait és kötelezettségeit a szolgáltatások értékesítésének közvetítésének tekintetében jelen ÁSZF és a jelentkezési lap szabályozzák (a továbbiakban: „a közvetítő és azügyfél közötti szerződés”). A jelentkezési lapon szereplő eltérő feltételek elsőbbséget élveznek az ÁSZF-fel szemben.

Az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek kizárólag a szervezőre és az ügyfélre vonatkoznak, és azok tekintetében a szervező üzleti feltételei (fizetési és részvételi feltételek, ideértve a lemondási feltételeket és egyéb feltételeket is) az irányadók (a továbbiakban: „a szervező feltételei”). Az utazási szerződésben szereplő szolgáltatások nyújtásáért kizárólag a szervező tartozik felelőséggel a szervező feltételei szerint (a közvetítő csak az utazási szerződés megkötésének közvetítőjeként lép kapcsolatba az ügyféllel és a szervezővel). Ez az ÁSZF tehát nem vonatkozik az ügyfél és a szervező között fennálló, a közvetítő közreműködésével létrejött utazási szerződésben szereplő szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogokra és kötelezettségekre; ezt a jogviszonyt a szervező feltételei szabályozzák. Az ügyfél köteles megismerni a szervező feltételeit.

A közvetítő nem rendelkezik fizetésképtelenség esetére vonatkozó biztosítással (nincs ilyen jellegű törvényi kötelezettsége). Fizetésképtelenség esetére vonatkozó biztosítással az utazási irodáknak – az utazásszervezőknek kell rendelkezniük a székhelyük szerinti országban, a székhelyük szerinti ország feltételei szerint. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fizetésképtelenség esetére vonatkozó biztosítás nem fedi le a szervezők által nyújtott valamennyi szolgáltatást, csak a szervezett utakat és adott esetben azon egyéb szolgáltatásokat, amelyek a szervező és a biztosító között fennálló biztosítási szerződésben szerepelnek.

 

2. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE, az utazási szerződés létrejötte, a szolgáltatás kifizetése

 

2.1. A szolgáltatás megrendelése

Az ügyfél az alábbi módon rendeli meg a szolgáltatást (a továbbiakban: „a szolgáltatás megrendelése”): i. a közvetítő internetes oldalain (www.airstop.cz; www.airstop.sk; www.airstop.pl)  található online űrlap kitöltésével és a kitöltést követő elküldésével (a továbbiakban: „online megrendelés”), vagy ii. egyéb módon (különösen telefonon vagy személyesen a közvetítő telephelyén). A közvetítő fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás megrendelésének teljesítését – akár az ügyfélnek küldött válasz nélkül is – visszautasítsa, különösen abban az esetben, ha a szolgáltatásmegrendelése hiányos, hibás, valótlan és/vagy ellentmondásos adatokat tartalmaz, vagy a szervező által hibásan megadott adatokat tartalmaz és/vagy olyan ügyfél esetében, aki egy korábbi alkalommal késedelmesen teljesített fizetést.

A szolgáltatás megrendelésével az ügyfél megerősíti, hogy jogosult az utazási szerződés megkötésére, ideértve annak a harmadik személyek (utasok – ügyfelek) javára történő megkötését is, jogosult a közvetítő és a szervező részére átadni az ügyfelek személyes adatait, a szolgáltatás megrendelését az ügyfelek beleegyezésével tette, továbbá megerősíti, hogy az ügyfelek adatai megegyeznek az úti okmányaikban feltüntetett adatokkal.

Az ügyfél felelős a megrendelésben szereplő adatok helyességéért, különösen a személyi adatok, időpontok és a szolgáltatás igénybevétele szempontjából jelentős adatok helyes feltüntetéséért. Egészségügyi korlátozás esetén az ügyfél köteles tájékozódni, hogy az egészségügyi korlátozás befolyásolhatja-e a szolgáltatás igénybevételét.

A közvetítő internetes oldalain (www.airstop.cz; www.airstop.sk; www.airstop.pl) bemutatott közvetített szervezett utak és egyéb szolgáltatások kínálata a szervezőktől elektronikus úton kapott adatok alapján kerül összeállításra. A szervezők ezeket az adatokat folyamatosan frissítik és módosítják. A közvetítő nem felelős ezeknek az adatoknak a helyességéért, időszerűségéért vagy a változásaikért. Ha az utazási szerződésben vagy a szolgáltatás visszaigazolásában feltüntetett adatok eltérnek a szolgáltatás általános leírásában vagy a közvetített szolgáltatások online adatbázisában szereplő adatoktól , akkor az utazási szerződésben szereplő adatok érvényesek és kötelező érvényűek.

 

2.2. Online megrendelés

Online megrendelés esetén az ügyfél választhat kötelező érvényű megrendelést vagy nem kötelező érvényű megrendelést. Kötelező érvényű megrendelés esetén az ügyfél visszavonhatatlan javaslatot tesz az utazási szerződés megkötésére; a kötelező érvényű megrendelést nem lehet visszamondani. 

Kötelező érvényű megrendelés esetén a szolgáltatás árának (vagy az ár egy részének) bankkártyával, lletve az online megrendelés egyes lépéseinél feltüntetett feltételek szerint történő kifizetésétkövetően a szolgáltatás kötelező érvénnyel megrendelésre kerül a szervezőnél. Nem kötelező érvényű megrendelés esetén a szolgáltatás kötelező érvényű megrendelésére a szolgáltatás árának (vagy az ár egy részének) megfizetése, és az összegnek a közvetítő bankszámláján történő jóváírása után, illetve az online megrendelés egyes lépésének feltételei szerint kerül sor (ebben a pillanatban a nem kötelező érvényű megrendelés kötelező érvényű megrendeléssé válik). A szolgáltatás megrendelésére és a fizetésre vonatkozó további tudnivalókat a jelentkezési lap, az online megrendelés egyes lépései, az ügyfélnek megküldött egyéb dokumentumok, és/vagy a közvetítő más utasításai tartalmazzák (a továbbiakban: „a szolgáltatásra vonatkozó dokumentumok”).

 

2.3 Más módon történő megrendelés

A 2.2 pontban feltüntetett eljárás a szolgáltatás más módon történő megrendelése esetén is értelemszerűen alkalmazandó.

 

2.4. Utazási szerződés keletkezése (megkötése), az utazási szerződés megkötésének elmaradása

A szervező és az ügyfél között abban a pillanatban jön létre (kerül megkötésre) utazási szerződés, amikor azt a szervező visszaigazolja.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kínált szolgáltatások online adatbázisa (ideértve a szolgáltatások árait is) folyamatosan változik, és a közvetítő semmilyen módon nem tudja garantálni,  hogy a jelentkezési lapon feltüntetett szolgáltatás a fizetést követően (azaz a kötelező érvényű megrendelést követően) továbbra is rendelkezésre fog állni (nem fognak elfogyni a szabad helyek), illetve hogy a jelentkezési lapon feltüntetett áron lesz elérhető. A közvetítő ezért azt javasolja, hogy az ügyfél a fizetést bankkártyával teljesítse a fizetési kapun keresztül. Az ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a fizetést (a szolgáltatás megvásárlását) követően kivételes esetekben előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy a szervező nem igazolja vissza a megrendelt szolgáltatást (az utazási szerződést).

Olyan helyzet fennállása esetén, amikor a jelentkezési lapon feltüntetett szolgáltatás a fizetést követően nem áll rendelkezésre (elfogytak a szabad helyek), illetve a szervező nem igazolja vissza a megrendelt szolgáltatást, az utazási szerződés nem jön létre. A közvetítő ebben az esetben kötelesészszerű határidőn belül visszafizetni a szolgáltatás megfizetett árát az ügyfélnek. A közvetítő semmilyen módon nem felel az utazási szerződés létrejöttének elmaradása miatt az ügyfélnek okozott károkért vagy egyéb következményekért. A szolgáltatás megfizetett árának (kamatok nélküli) visszafizetésével az ügyfél és a közvetítő közötti kölcsönös jogok és kötelezettségek kiegyenlítettnek tekintendők, és az ügyfél nem jogosult kártérítésre, illetve nem támaszthat egyéb igényeket a közvetítővel szemben az utazási szerződés megkötésének elmaradása miatt.

Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a szervező csak az utazási szerződés megkötése után észleli, hogy a szolgáltatás árkalkulációja hibás. Ezekben az esetekben a szervező az utazási szerződésben feltüntetettek szerint, vagy azon állam jogszabályai alapján, amely hatálya alá az utazási szerződés tartozik (8. cikk), élhet az utazási szerződés megtámadására vonatkozó jogával, kifogást támaszthat az utazási szerződés ellen és/vagy elállhat az utazási szerződéstől. (a német utazási irodák esetében például a német polgári törvénykönyv 119. §-a).

 

2.5 A szolgáltatás árának megfizetése

Az ügyfél köteles a szolgáltatás árát (adott esetben a szolgáltatás árának egyes részeit) a szolgáltatásra vonatkozó dokumentumokban feltüntetett feltételek és határidők szerint megfizetni. Ha a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás ára részletekben kerül megfizetésre, illetve ha az ügyfél részletfizetést választott, az ügyfél köteles a szolgáltatás teljes árát a szolgáltatásra vonatkozó dokumentumokban feltüntetett határidőn belül, legkésőbb azonban a szolgáltatás igénybevételét (az indulást) megelőző 30. napig megfizetni. Ha az ügyfél megszegi ezt a kötelezettséget, a közvetítő jogosult további értesítés nélkül az ügyfél költségén és az ügyfél nevében megszüntetni (lemondani) az ügyfél által megrendelt szolgáltatást. Ez az  ASZF egyúttal visszavonhatatlan meghatalmazást is képvisel, amellyel az ügyfél meghatalmazza a közvetítőt arra, hogy lemondja az általa megrendelt szolgáltatást (elálljon az utazási szerződéstől). Ha a közvetítő az ügyfél azon kötelezettségének megszegése miatt, mely szerint köteles megfizetni a közvetítő részére a teljes ár fennmaradó részét, megszünteti (lemondja) az ügyfél által megrendelt szolgáltatást, az ügyfél lemondási (elállási) díjat köteles fizetni (4. cikk). A közvetítő jogosult a lemondási díjat levonni a szolgáltatás árának megfizetett részéből. Olyan szolgáltatás lemondása esetén, melynek során azügyfél bónuszt vett igénybe (pl. kedvezmény a szolgáltatás árából, Airpontok felhasználása), a közvetítő e bónusz összegével csökkentve fizeti vissza a szervezett út árát.

A szolgáltatás árának késedelmes megfizetése következményeiért (pl. a lemondási díj növekedése, a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó foglalás szervező általi megszüntetése, azaz a szervező elállása az utazási szerződéstől) kizárólag az ügyfél felelős.

A szolgáltatás ára (vagy a szolgáltatás árának egyes részei) annak az országnak a pénznemében van megállapítva, ahol a szervező székhelye található (többnyire EUR) (a továbbiakban: „külföldi pénznem”). Az ügyfél jogosult a szolgáltatás árát (vagy a szolgáltatás árának egyes részeit) a külföldi pénznem mellett HUF-ban (magyar forint), CZK-ban (cseh korona) vagy PLN-ben (lengyel zloty) (a továbbiakban: „hazai pénznem”) megfizetni. A szolgáltatásnak a megrendelés napján érvényes, belső árfolyamon átszámított, hazai pénznemben kifejezett ára a jelentkezési lapon kerül feltüntetésre.

Amennyiben a szolgáltatás ára részletekben kerül megfizetésre és az utazási szerződés létrejötte (megkötése) és az ár fennmaradó részének kifizetése közötti időszakban a hazai pénznem értékének a külföldi pénznemnek a Cseh Nemzeti Bank által kihirdetett árfolyamához képest 5%-nál nagyobb csökkenése következik be, a közvetítő jogosult az árfolyamnak megfelelő módon megnövelni a teljes ár fennmaradó részét. A közvetítő azonban – kizárólag saját mérlegelése alapján – jogosult az ár ezen bekezdés alapján történő módosításától eltekinteni.

 

2.6. Az adatok ellenőrzése

A közvetítő nem felel azokért a károkért, amelyek az adatoknak az ügyfél vagy a szervező által történő hibás megadása következtében keletkeznek. Az ügyfél köteles a szolgáltatásra vonatkozó dokumentumokban, a visszaigazolásban és az utazási szerződésben szereplő adatokat alaposan és késlekedés nélkül ellenőrizni.

 

3. UTAZÁSI OKMÁNYOK, IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK

 

3.1 Utazási okmányok

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges okmányokat és utasításokat (a továbbiakban: „utazási okmányok”), ideértve a szervező fizetésképtelenség esetére vonatkozó biztosításának okmányait is (amennyiben a szervező az adott szolgáltatás tekintetében köteles fizetésképtelenség esetére vonatkozó biztosítással rendelkezni) az ügyfél a közvetítőtől vagy a szervezőtől kapja meg. Nem tartoznak az utazási okmányok közé az utazáshoz a célország (és a tranzitországok) előírásai szerint szükséges útlevelek, vízumok, egészségügyi és más igazolások. Az utazási okmányokat hozzávetőleg egy héttel a szolgáltatás igénybevételét (az indulást) megelőzően kerülnek kézbesítésre, és pl. a repülőjegyek elektronikus formában is kézbesíthetők, ahol a megrendelt szolgáltatás visszaigazolása szolgál utazási okmányként. A legtöbb esetben az utazási okmányok az indulás előtt 7–10 nappal kerülnek kézbesítésre az ügyfél által a megrendelés során megadott e-mail címre. Amennyiben az utazási szerződés megkötésekor kevesebb nap van hátra az indulásig, a közvetítő indokolatlan késedelem nélkül átadja az utazási okmányokat az ügyfélnek, amint azokat a szervező kiállítja.

Kivételes esetekben az utazási okmányok elküldésére postai úton is sor kerülhet, illetve a repülőtéren is át lehet adni azokat. Ezekben az esetekben a közvetítő részletesen tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy hol kell felvennie az okmányokat a repülőtéren. A közvetítő nem felelős a repülőjegyek, utazási okmányok és/vagy egyéb dokumentumok postai elvesztésért.

Az ügyfél köteles követni a szervező utasításai és az általa adott, a megvásárolt szolgáltatásra vonatkozó egyéb információkat, különösen köteles időben megérkezni a szolgáltatás
igénybevételéhez. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az utasítások szerint nem száll fel a repülőgépre, fennáll annak a veszélye, hogy a célországból visszafelé tartó járaton foglalt helye is törlésre kerül.

 

3.2 Igénybevételi feltételek

Az ügyfelek (azaz minden utas) teljes felelősséggel tartoznak a szolgáltatás (az utazás) teljesítéséhez szükséges valamennyi előírás (pl. az úti okmányokra, a vízumkötelezettségre, az egészségügyiszabályokra vonatkozó előírások, az állatok közös szállítására, vagy az utasok korhatárára vonatkozó szabályok) betartásáért és az utazási okmányaik teljességéért. Ebben az összefüggésben az utasok (ügyfelek) különösen kötelesek a célországok és a tranzitországok képviseletein tájékozódni a vízumkötelezettségek tekintetében és a közvetítő közreműködése nélkül kötelesek beszerezni valamennyi okmányt, amely a vonatkozó országokba történő belépéshez, azokban való tartózkodáshoz és az esetleges átutazáshoz szükséges (érvényes útlevél, vízum, egészségbiztosítást igazoló irat, stb. amennyiben megkövetelik).

Az előző bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetén a légitársaság jogosult megtagadni a szállítást, és valamennyi ebből eredő költséget és kárt az utasoknak (ügyfeleknek) kiszámlázni.

Ha a közvetítő (külön díj ellenében) vállalja a vízumügyintézést az ügyfél részére, az ügyfél köteles minden dokumentumot átadni a közvetítőnek, teljes körű és valós információkat nyújtani számára és a vízum megszerzéséhez szükséges mértékben együttműködni vele. A közvetítő különösen nem felel a vízumkérelem elutasításáért és a vízum várható kiadása határidejének megnövekedéséért.

A közvetítő nem felel azokért a károkért, sérelmekért vagy más negatív következményekért, amelyekkel az ügyfelek szembesülnek abban az esetben, ha nem tartják be az e cikk 3.2. pontjában előírt kötelezettségeiket.

 

4. LEMONDÁSI DÍJAK ÉS A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS MEGVÁLTOZTATÁSA

A megrendelt szolgáltatás megváltoztatása, az utazási szerződéstől való elállás (kötelező érvényű megrendelés lemondása), a lemondási díjak mértéke (az utazási szerződésben vállalt kötelezettségek idő előtti felmondásának díja), az utazási szerződés átruházásának feltételei, illetve az utazási szerződés más feltételeinek megváltoztatása tekintetében a szervező feltételei az irányadóak. Az ügyfél megerősíti és igazolja, hogy gondosan és teljes mértékben megismerte a szervező feltételeit, megértette azok tartalmát, különösen a lemondási díjak mértéke és az utazási szerződéstől való elállás tekintetében, és a szervező feltételeivel maradéktalanul egyetért. A közvetítő azt ajánlja, hogy az ügyfél kössön útlemondási biztosítást (arra az esetre, ha betegség miatt nem tud részt venni a szervezett utazáson).

A lemondási díj mértékének szempontjából az elállás tényének a szervezővel való közlésének időpontja a meghatározó; tekintetbe kell tehát venni a közvetítő nyitvatartási idejét, illetve az elállás tényének a közvetítő általi feldolgozásához szükséges időt is.

 

5. REKLAMÁCIÓ

Tekintettel arra, hogy az ügyfél kizárólag a szervezővel áll jogi viszonyban a vele megkötött utazási szerződés alapján, így a szolgáltatás megfelelő nyújtásáért és az utazási szerződésből eredő kötelezettségek megszegéséért a szervező tartozik felelősséggel. A közvetítő nem felel a szervező által nyújtott szolgáltatás minőségéért és tartalmáért; a szolgáltatással kapcsolatos esetleges reklamációt a szervezőnél kell érvényesíteni. A közvetítő még a szervező nevében sem jogosult a szolgáltatásra vonatkozó reklamáció kezelésére.

Az ügyfél a reklamáció benyújtásánál köteles figyelembe venni a szervező feltételeiben vagy annak az államnak a jogszabályaiban szereplő határidőket, amelynek joga az utazási szerződést szabályozza (8. cikk). Kérésre a közvetítő segítséget nyújt az ügyfélnek a reklamáció rendezéséhez a szervezőnél, különösen szervezett utazás közvetítése esetén fogadja az ügyfél üzeneteit, kéréseit vagy panaszait a szervezett utazás tekintetében és indokolatlan késlekedés nélkül átadja azokat az utazást szervező utazási irodának.

A közvetítő felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezővel szembeni reklamáció megfelelő kezelése érdekében szükséges, hogy az ügyfél a szervezett út során az utazási szolgáltatásoknak a célországban felmerülő hibás teljesítése esetén a szervező helyi képviselőjének (a telepített idegenvezetőnek) is benyújtsa a reklamációt. Ennek hiányában a szervező elutasíthatja a reklamációt, arra hivatkozva, hogy az ügyfél nem tette lehetővé számára a hiba kijavítását a helyszínen. A reklamáció későbbi érvényesítése szempontjából elengedhetetlen a panaszra vonatkozó jegyzőkönyv felvétele a telepített idegenvezetőnél.

 

6. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

A közvetítő a következő információkat közli az ügyféllel, mint fogyasztóval:

- a jelentkezési lap és ez az ÁSZF a közvetítőnél elérhető és elküldésre kerül az ügyfél részére, illetve jelen ÁSZF hozzáférhető a közvetítő honlapján is;

- az utazási szerződés a szervezőnél lesz elérhető, illetve a szervező feltételei a szervező honlapján kerülnek közzétételre;

- a szolgáltatás megrendelésének elküldése előtt az ügyfélnek lehetősége van ellenőrizni az általa a megrendelés céljából megadott adatokat.

 

7. HATÁLYOS JOG, A JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE – FOGYASZTÓK

Az utazási szerződésre annak az államnak a joga hatályos, amelyben a szervező székhelye található.

A közvetítőnek és az ügyfélnek a szolgáltatások értékesítésének közvetítésére vonatkozó jogainak és kötelezettségeinek tekintetében a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók. A közvetítő és az ügyfél közötti valamennyi esetleges vitát a Cseh Köztársaság általános bíróságain kell lefolytatni.

Ha az ügyfél fogyasztó, úgy az esetleges vitás kérdés esetén a vita peren kívüli rendezésére vonatkozó javaslatot nyújthat be a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelethez. (Kapcsolat: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cégjegyzékszám: 000 20 869, honlap: http://www.coi.cz).

A viták peren kívüli rendezésének további eszköze az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (ODR):https://webgate.ec.europa.eu/odr

Miért válassza az Airstopot

Globe17 éve magas színvonalú utazást kínálunk Önöknek kiváló áron
PlaneGarantálja ugyanazt az árat, mint közvetlenül az utazási irodánál
CompassA legnagyobb német és cseh utazási irodák egy helyen
CardOnline foglalás, bankkártyás fizetési lehetőséggel